Trauerkneipe

für Raimund Kosel v. Gernot und KR Prof.i.R. Mag. Raimund Temel v. Sophokles


13.11.2016, Bude